Konsulentrapporter og andre publikationer

KONSULENTRAPPORTER

Thorsen T. Samarbejdet mellem almen praksis og plejehjemmene i Frederiksberg Kommune: En kvalitativ evaluering af en samarbejdsmodel. Forskningsenheden for Almen Praksis, København. November 2016.

Thorsen T. Evaluering af en uddannelse ved Erhvervsakademiet Lillebælt: Markedsføringsøkonom. November 2015.

Thorsen T. Alment praktiserende lægers og plejehjems syn på og ønsker til deres samarbejde om plejehjemsbeboere i Frederiksberg Kommune. Forskningsenheden for Almen Praksis, København. December 2014.

Thorsen T. Evaluering af projekt Nærvær i Nærmiljøet. Oktober 2014.

Thorsen T. Evaluering af projektet ”Afprøvning af teledermatologi i Region Hovedstaden – Hvad egner teknologien sig til?” November 2013.

Thorsen T. Evaluering af Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis. Marts 2012. Læs eller download rapporten

Thorsen T. Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet. April 2011. Læs eller download rapporten her

Thorsen T. Evaluering af projektet “Struktur på samarbejdet om børn i udsatte familier”. September 2010.

Thorsen T. Praksisudviklingskonsulenter i Vestegnsprojektet: Evaluering af et udviklingsprojekt. August 2010. Læs eller download rapporten her

Thorsen T. Bag om tallene: Kvalitativ evaluering af projektet ”Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes”. Del 3 i rapporten: Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes. Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme”. Region Hovedstaden og Audit Projekt Odense. 2010. Læs eller download rapporten her

Thorsen T, Dyhr L. Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder. En undersøgelse fra Region Hovedstaden. København april 2010.  (SYNTHESE, KvEAP, Forskningsenheden for Almen Praksis). Læs eller download rapporten Rekruttering og fastholdelse

Thorsen T. Evaluering af roadshows i Vestegnsprojektet. December 2009

Thorsen T. Forløbspartner for kræftramte i Svendborg og Langeland kommuner. Projektevaluering. Juni 2009

Thorsen T. Audit som metode på socialområdet: Et prøveprojekt i Langeland Kommune. November 2009

Thorsen T. Forløbspartner: Koordinering og sammenhæng for borgere med kræft. En midtvejsevaluering. September 2008. Læs eller download rapporten her

Thorsen T. Almen praksis’ modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter: En kvalitativ evaluering efter det første år. Maj 2008. Læs eller download rapporten her

Thorsen T, Dalsted R. Patientens Bog i almen praksis? Et idé-udviklingsprojekt. 2007. Læs eller download rapporten her

Thorsen T, Dyhr L. Forløbsydelsen – et feasibility study med særligt fokus på praksis med mange sårbare patienter. Marts 2007. Læs eller download rapporten her

Thorsen T: Evaluering af projektet Kollegial Vejldning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI). Juli 2006. Læs eller download rapporten her

Thorsen T, Thomsen CH. Den praktiserende læge og sygemeldingen: En undersøgelse i Københavns Kommune. December 2005. [Konsulentrapport udarbejdet for Center for Kvalitetsudvikling i Almen Praksis i Københavns Kommune]. Læs eller download rapporten her

Thorsen T, Dalsted R. Rådgivning i almen praksis om alkohol, kost, motion, rygning. En litteraturgennemgang. [Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen]. Læs eller download rapporten her.

Thorsen T, Dalsted R. Depressionsudredning og -opfølgning i almen praksis: Udbredelse, brug og vurdering af tillægsydelserne 2147 & 2148. April 2005. [Konsulentrapport til Fagligt Udvalg]. Læs eller download rapporten her.

Thorsen T. Den eksterne evaluering af projektet Håndtering af overvægt i almen praksis (HOP). [Konsulentrapport til Sundhedsstyrelsen]. Februar 2005.

Thorsen & Partners, Hovedværkstedet (Thorsen T, Thomsen CH). Udvikling af modeller for samarbejdet vedr. sygedagpengesager mellem de alment praktiserende læger og kommunerne. [Udarbejdet for koordinationsudvalget i Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune]. Oktober 2004.

Thorsen T. Utilsigtede hændelser: Evaluering af et kvalitetsudviklingsprojekt i almen praksis. [Konsulentrapport til Sundhedsministeriet]. Oktober 2004. Læs eller download rapporten her.

Thorsen T, Dalsted R.: Hjemmeblodtryksmåling i almen praksis: Udbredelse, brug og vurderinger af tillægsydelse 2146. [Konsulentrapport til Fagligt Udvalg]. Marts 2004. Læs eller download rapporten her.

Eriksson T, Thorsen T, Jensen JB. ”Du kan ikke bruge tiden som undskyldning”. Om receptfornyelse i almen praksis. [Rapport til Kvalitetsudviklingsudvalget for almen praksis i Frederiksborg Amt]. August 2003.

Thorsen T. Notat om evaluering af nye tillægsydelser i Landsoverenskomsten. [Konsulentrapport til Fagligt Udvalg]. Marts 2003.

Thorsen T. Hvad synes tilfældigt udvalgte læger om internetbaserede MCQ-programmer relaterede til de kliniske vejledninger fra DSAM? [Konsulentrapport til FUAP]. December 2002.

Thorsen T. Evalueringsrapport over projektet “Hvordan gøres forskning, kvalitetsudvikling og efteruddannelse relevant for den enkelte praksis?” [Konsulentrapport til AMFIFA]. December 2001.

Thorsen T. Forprojekt til evaluering af implementering af DSAM’s kliniske vejledning om forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i Frederiksborg og Fyns amter. [Konsulentrapport til Frederiksborg og Fyns amter]. Oktober 2001.

Thorsen, T. Alkoholintervention i almen praksis. En litteraturgennemgang. [Konsulentrapport til Sundhedsstyrelsen]. 2000.

Thorsen T, Jensen SFS: Decentral gruppebaseret efteruddannelse – en evaluering af forsøgets første 2½ år. [Konsulentrapport til Efteruddannelsesfonden]. København: DSI•Institut for Sundhedsvæsen 1999.

ARTIKLER, AFHANDLINGER, FORSKNINGSRAPPORTER OG UDREDNINGER

Due, T.D., Thorsen, T. & Kousgaard, M.B. The survey visit as a key evaluative event in accreditation – a qualitative study of survey visit experiences among surveyors and general practice professionals. BMC Fam Pract 22, 163 (2021). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01497-7

Tina Drud Due, Thorkil Thorsen and Julie Høgsgaard Andersen. Use of alternative consultation forms in Danish general practice in the initial phase of the COVID19 pandemic – a qualitative study. BMC Fam Pract (2021) 22:108. https://doi.org/10.1186/s12875-021-01468-y

Due TD, Thorsen T, Kousgaard MB: Understanding accreditation standards in general practice – a qualitative study. BMC Family Practice (2019) Jan 31;20(1):23. https://doi.org/10.1186/s12875-019-0910-2

Tina Drud Due, Marius Brostrøm Kousgaard, Frans Boch Waldorff, Thorkil Thorsen: Influences of peer facilitation in general practice – a qualitative study. BMC Family Practice (2018) 19:75. https://doi.org/10.1186/s12875-018-0762-1

Due TD, Thorsen T, Waldorff FB, Kousgaard MB. Role enactment of facilitation in primary care – a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2017 Aug 23;17(1):593. doi: 10.1186/s12913-017-2537-0.

Kim Rose Olsen, Anne Sophie Oxholm, Line Planck Kongstad, Troels Kristensen, Merethe Kirstine Kousgaard Andersen, René dePont Christensen, Jesper Lykke gaard, Helle Riisgaard, Mie Sara Hestbech, Anne Møller, Thorkil Thorsen, Susanne Reventlow, Kjeld Møller Pedersen (2017): The Fokus and FORDYB trial – designing a randomised controlled trial for an experiment with new remuneration schemes in general practice. Odense: University of Southern Denmark

Thorkil Thorsen & Susanne Reventlow. Trial of Modified Remuneration Schemes in General Practice: The Qualitative Feasibility Study. The Research Unit for General Practice, Copenhagen April 2016.

Frans Boch Waldorff, Dagný Rós Nicolaisdóttir, Marius Brostrøm Kousgaard, Susanne Reventlow, Jens Søndergaard, Thorkil Thorsen, Merethe Kirstine Andersen, Line Bjørnskov Pedersen, Louise Bisgaard, Cecilie Lybeck Hutters & Flemming Bro. Almost half of the Danish general practitioners have negative a priori attitudes towards a mandatory accreditation programme. Danish Medical Journal 2016;63(9):A5266

Thorsen T, Due TD, Waldorff FB. Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study. http://almenpraksis.ku.dk/om/nyheder/er-patienters-ensomhed-et-anliggende-for-almen-praksis/Is_patients_loneliness_a_matter_for_general_practice_ny.pdf  [September 2016]

Guassora AD, Jarlbaek L, Thorsen T. Preparing general practitioners to receive cancer patients following treatment in secondary care: a qualitative study. BMC Health Services Research 2015; 15: 202. DOI 10.1186/s12913-015-0856-6.

Andersen JH, Thorsen T, Kousgaard MB. Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2015; 91 (4): 24-31.

Kousgaard MB, Joensen ASK, Thorsen T. The challenges of boundary spanners in supporting inter-organizational collaboration in primary care – a qualitative study of general practitioners in a new role. BMC Family Practice 2015; 16: 17. Doi: doi:10.1186/s12875-015-0231-z.

Andersen JH, Thorsen T, Kousgaard MB. Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme. Rapport til Komiteen for Sundhedsoplysning. Forskningsenheden for Almen Praksis i København 2014.

Due TD, Thorsen T, Kousgaard MB, Siersma VD, Waldorff FB: The effectiveness of a semi-tailored facilitator based intervention to optimise chronic care management in general practice: A randomised controlled trial. BMC Family Practice 2014; 15: 65.

Kristensen MAT, Thorsen T. Mangel på alment praktiserende læger stiger mest i socioøkonomisk udsatte kommuner. Ugeskr Læger 2014;176:V08130497.

Kousgaard MB, Joensen AS, Thorsen T. Reasons for not reporting patient safety incidents in general practice – a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care;2012;30(4):199-205.

Thorsen T, Due TD, Kousgaard MB, Waldorff FB. Evaluering af Facilitatorordningen i Region Hovedstadens kronikerprogram. Forskningsenheden for Almen Praksis i København, december, 2012.¨

Kousgaard MB, Thorsen T. Positive experiences with a specialist as facilitator in general practice. Danish Medical Journal 2012;59(6):A4443.

Lindberg LG, Thorsen T, Reventlow S. Arbejdet med sårbare patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis. En fokusgruppeundersøgelse med alment praktiserende læger i København, Odense og Århus. Forskningsenheden for Almen Praksis i Købehavn. 2011.

Dalsted R, Guassora AD, Thorsen T. Danish general practitioners only play a minor role in the coordination of cancer treatment. Dan Med Bul 2011;58(1):A4222.

Kousgaard MB, Thorsen T. Implementeringsbarrierer – en organisationssociologisk nuancering. Ugeskr Læger 2009;171(20):1688-91.

Beich A, Gannik D, Sælan H, Thorsen T. Screening and brief intervention targeting risky drinkers in Danish general practice A pragmatic controlled trial. Alcohol Alcohol., November 1, 2007; 42(6): 593-603.

Gerdes J, Thorsen T. Så alvorlige er mæslinger, fåresyge og røde hunde heller ikke … Kvalitativ undersøgelse om årsager til fravalg af MFR-vaccination i Vejle Amt . Ugeskrift for læger 2006; 168(33): 2670-4.

Thorsen T, Thomsen CH. Den praktiserende læge, sygemeldingen og samarbejdet med socialforvaltningen. Månedsskrift for praktisk lægegerning; 2006, 84(5): 529-539.

Witt K, Thorsen T. “Tal siger ikke alt” – evidens fra kvalitativ forskning. Kapitel 11 (side 177-189) i: Andersen IB, Matzen P (red.): Evidensbaseret medicin. København: Gads Forlag 2005.

Vægter K, Budek T, Kirkegaard J, Kristensen K, Thorsen T, Medicinbesparelsesprojektet i Storstrøms Amt 2002-2003. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2005; 83(3):285-290.

Thorsen T, Tulinius C. Håndtering af kræft i almen praksis: Har praktiserende læger brug for et kompetence-center – og til hvad? Download eller læs rapporten her

Witt K, Thorsen T. “Tal siger ikke alt” – evidens fra kvalitativ forskning. Kapitel 11 (side 177-189) i: Andersen IB, Matzen P (red.): Evidensbaseret medicin. København: Gads Forlag 2005.

Vægter K, Budek T, Kirkegaard J, Kristensen K, Thorsen T, Medicinbesparelsesprojektet i Storstrøms Amt 2002-2003. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2005; 83(3):285-290.

Thorsen T, Dalsted R. Det første år med hjemmeblodtryksmåling som tillægsydelse i almen praksis. Ugeskrift for læger 2005; 167(2): 155-158.

Jensen MK, Sørensen TIA, Andersen AT, Thorsen T, Tolstrup JS, Godtfredsen NS, Grønbæk MS.
En prospektiv undersøgelse af sammenhængen mellem rygning og senere alkoholstorforbrug i den danske befolkning. Ugeskrift for læger 2004; 166(42): 3718-3722.

Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief intervention trials targeting excessive drinkers in general practice: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003; 327: 536-542.

Eriksson T, Thorsen T, Jensen JB: Receptfornyelse i almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2003; 1713-1724.

Thorsen T, Dalsted R, Barfod S. Emnet alkohol i konsultationer i almen praksis. Bilag i: Fra brydning til dans: Rapport fra et forsknings- og udviklingsprojekt om kommunikationstræning almen praksis. 36-49, 2003

Thorsen T, Barfod S, Beich A. Fra brydning til dans. Rapport fra et forsknings- og udviklingsprojekt om kommunikationstræning i almen praksis. København 2003 [50 sider]. [url=http://almenpraksis.ku.dk/medarbejdere/thorkil/Rapporten15.pdf[/url]

Thorsen T. Tro, håb & viden: Oplysning om alkohol og narkotika. København: Bogforlaget Her&Nu. 2002. [142 sider] www.bogherognu.dk/bog/vis_bog.php?isbn=87-90184-29-7

Jensen MK, Sørensen TIA, Andersen AT, Thorsen T, Tolstrup JS, Godtfredsen NS, Grønbæk M. A prospective study of the association between smoking and later alcohol drinking in the general population, Addiction 2003; 98: 355-363.

Jensen MK, Andersen AT, Sørensen TIA, Becker U, Thorsen T, Grønbæk M. Alcoholic Beverage Preference and Risk of Becoming a Heavy Drinker. Epidemiology 2002; 13: 127-132.

Thorsen T, Nissen A. ”Som et spejl der bliver stillet op foran én” – Om lægens møde med en amtslig medicinkonsulent. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2002; 80(3): 301-308.

Vægter K, Waldorf FB, Thorsen T. Påvirker kliniske vejledninger den kliniske praksis? Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2001; 79(11): 1435-1439.

Thorsen T, Vægter K, Waldorf FB. Formidling af kliniske vejledninger og barrierer for deres brug. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2001; 79(11):1427-1433.

Waldorf FB, Thorsen T, Vægter K. Almen medicinske kliniske vejledninger – definitioner og udvikling. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2001; 79(10): 1179-1185.

Thorsen T. En ‘Evidensbaserad kunskapssammenställning’ i hånden giver ikke fast grund under fødderne. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidsskrift, 2001, 503-505

Thorsen T, Andersson T. Upplysning och information – begränsar det alkohol- och narkotikaproblemen? Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotika-upplysning, 2000. [84 sider]

Crawford ME, Riisberg K, Skiveren J, Borgbjerg FM, Søgaard G, Møller IW, Thorsen T, Erler-Rohde: Medicinsk Teknologi Vurdering af Patient Kontrolleret Analgesi fra Operation til Restitution. Købenavn: H:S Bispebjerg Hospital, DSI Institut for Sundhedsvæsen, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000.

Gill PS, Makela M, Vermeulen KM, Freemantle N, Ryan G, Bond C, Thorsen T, Haaijer-Ruskamp FM: Changing doctor prescribing behaviour. Pharm World Sci 1999; 21(4): 158-67.

Thorsen T, Mäkelä M (eds.). Changing Professional Practice: Theory and Practice of Clinical Guidelines Implementation. Copenhagen: DSI Institut for Sundhedsvæsen 1999.

Nielsen AS, Thorsen T. Alkohol, i: Synspunkter på selvmord – en debatbog, red. af H. Schiødt. Side 158-69. Odense: Center for Selvmordsforskning, 1998.

Thorsen T. Kan sundhedsfaglige påvirkes til at agere mere evidensbaseret? Kapitel 11 (side 89-97) i: Evidensbaseret sundhedsvæsen: Medicin, beslutningstagning, økonomi. Red.: Christina Holm-Petersen. København: DSIInstitut for Sundhedsvæsen, rapport 98.04. 1998.

Jensen SFS, Kristensen FB, Rudbeck R, Sigmund H, Thorsen T. Mellem håb og afmagt: Om ALS-patienter og lægemidlet riluzole. København: DSIInstitut for Sundhedsvæsen. DSI-rapport 1997.

Thorsen T. Påvirkning af lægemiddelordination. Reguleringer, interventioner, muligheder. København: DSI Institut for Sundhedsvæsen, rapport 96.07. 1996. [122 sider]

Thorsen T. Forebyggelse af alkoholskader. Side 77-96 i: Forebyggelse af livsstilssygdomme. Rapport fra en konsensuskonference 4.-6. marts 1996. København: Dansk Sygehus Institut 1996.

Thorsen T. Mulighederne for tidlig intervention i almen praksis over for storforbrugere og misbrugere af alkohol. Samtaler med 10 læger på Østerbro. Københavns Sundhedsvæsen, Direktoratet. 1994. [47 sider]

Thorsen T. Dødelighed af levercirrose. København: Sundhedsministeriet. 1994. [57 sider]

Thorsen T, Solgaard Pedersen D. Alkoholprofil for Københavns Kommune. Københavns Sundhedsvæsen 1993. [56 sider]

Thorsen T. Dansk alkoholpolitik efter 1950. Holte: SocPol. 1993. [384 sider]

Thorsen T. Hundrede års alkoholmisbrug: Alkoholforbrug og alkoholproblemer i Danmark. København: Alkohol- og Narkotikarådet 1990. (2. oplag: Sundhedsstyrelsen 1990). [257 sider]

Thorsen T. Dansk alkoholpolitik: oplysning, afgifter – og hvad mere? Alkoholpolitik, vol. 7: 1-13, 1990.

Simpura J, Fahrenkrug H, Hyttinen M, Thorsen T. Drinking, Everyday Life Situations and Cultural Norms in Denmark, Finland, and West Germany: An Experiment with Nonactive Role-playing. Journal of Drug Issues 1990; 20(3): 403-416.

Thorsen T. Da Danmark blev ædrueligt. Alkoholpolitik, vol 5: 209-219, 1988.

Thorsen T. Oplysning som forebyggelse inden for rusmiddelområdet. Alkohol- og Narkotikarådets skriftserie 12. København 1988. [50 sider]

Petersen J, Skinhøj P, Thorsen T. An Epidemic of Cirrhosis in Danish Women Revisited. Scandinavian Journal of Social Medicine, 14: 4: 171-178, 1986.

Thorsen T, Petersen J. Alkoholforbrug og trafikulykker: En analyse af forholdet mellem alkoholforbrug og alkoholproblemets omfang i trafikken i Danmark 1930-1983. Alkohol- og Narkotikarådets skriftserie 6. København 1986. [69 sider]